Jubal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Jubal Zwolle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Jubal Zwolle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van
Leden Persoonsgegevens van Leden worden door Jubal Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst inclusief verwerking contributie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Inschrijfformulier voor lidmaatschap.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jubal Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Jubal Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Instructeurs
Persoonsgegevens van Instructeurs worden door Jubal Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de overeenkomst voor levering van diensten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeenkomst voor levering van diensten.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jubal Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Jubal Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van
VrijwilligersPersoonsgegevens van Vrijwilligers worden door Jubal Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De vrijwilligers overeenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jubal Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum.
Uw persoonsgegevens worden door Jubal Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men vrijwilliger is.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Jubal Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de persoon d.m.v. nieuws uitingen in de vorm van:
wekelijkse mededelingen brief voor actieve leden en vrijwilligers en/of;
nieuwsbrieven voor belangstellenden (o.a. ereleden, oudleden, donateurs).
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het inschrijving formulier Nieuwsbrief op de website en/of;
Het aanvinken voor ontvangen nieuwsbrief en/of mededelingenbrief op inschrijfformulier voor lidmaatschap.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jubal Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Geslacht;
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Jubal Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men aangemeld is en na afmelden nog maximaal 3 maanden;
Afmelden kan eenvoudig via de link onderaan de nieuwsbrief (in de banner).

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs
Persoonsgegevens van Donateurs worden door Jubal Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de donateursovereenkomst;
Uitnodiging voor enkele evenementen van Jubal Zwolle.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De donateursovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jubal Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Jubal Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Jubal Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jubal Zwolle  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door  Jubal Zwolle  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Jubal Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Informatieverstrekking in de vorm van gerichte informatiebrieven, uitnodiging extern gerichte evenementen die Jubal zelf organiseert en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via aanmeldformulier schriftelijk danwel digitaal via de website van Jubal Zwolle.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jubal Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Jubal Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de website en nieuwsbrieven.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Jubal Zwolle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Jubal Zwolle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Online beveiligingsmaatregelen

Jubal Zwolle heeft de onderstaande maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens op onze website zo goed mogelijk te beveiligen.

Software
Onze hostingserver is voorzien van verschillende soorten beveiligingssoftware. Zo is er een firewall geïnstalleerd om alle poorten te beheren, wordt de server dagelijks gescand op infecties door een virusscanner en is er een brute force monitor actief die foutieve loginpogingen bijhoudt en IP adressen waar nodig blokkeert.

Verbinding
Door middel van een zogenoemd SSL certificaat is de verbinding tussen je browser en onze server optimaal beveiligd. Alle gegevens worden namelijk versleuteld verzonden. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan “https” en het hangslotje in de adresbalk.

E-mail
Op jubalzwolle.nl hebben wij de internetstandaarden DKIM, SPF en DMARC geactiveerd. Dit zijn technieken om te voorkomen dat u vanuit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

DNSSEC
Als aanvulling op de DNS hebben wij ook DNSSEC geïnstalleerd. Dit is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres, het wordt voorzien van een digitale handtekening. Op deze manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Cookies
Jubal Zwolle maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij maken gebruik van onderstaande soorten cookies op onze website.

Functionele cookies
Jubal Zwolle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies
Daarnaast plaatsen wij analytische cookies die het surfgedrag d.m.v. Google Analytics bijhouden en de website verder kunnen verbeteren.  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je hoeft niet bang te zijn dat wij je op de voet volgen, we hebben het laatste segment van je IP-adres verwijderd. Hierdoor is je IP adres anoniem geworden en is deze niet langer naar jou te herleiden.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

U kunt de registratie en verwerking van deze gegevens door Google overigens ook voorkomen, door de volgende browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Jubal Zwolle
Radewijnsstraat 10
8022 BG Zwolle
secretaris@jubalzwolle.nl

2

dec

Sinterklaas Muziekband El Jubal

Hoofddorp

3

dec

Sinterklaas Muziekband El Jubal

Hoofddorp

18

mei

1000 jarig bestaan Willingen-Eimelrod in Duitsland

Willingen-Eimelrod Duitsland